INFARMA apeluje o zagwarantowanie Polakom pełnego bezpieczeństwa lekowego i aktywne włączenie się polskiego rządu we współpracę z UE w zakresie wdrożenia Strategii Farmaceutycznej dla Europy.

Zdaniem Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Jana Filipa Staniłko, konsekwentne wspieranie producentów leków generycznych w Polsce i premiowanie ich w polityce podatkowej i refundacyjnej jest rozwiązaniem pozwalającym Polsce na zwiększenie bezpieczeństwa lekowego. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA szczególnie zwraca uwagę, że bezpieczeństwo lekowe nie może opierać się jedynie na lekach generycznych, a ważne jest zarówno zabezpieczenie dostaw leków i substancji czynnych niezbędnych do ich produkcji – tu kluczowa jest współpraca Polski z Unią Europejską – jak i dostęp pacjentów do skutecznych i bezpiecznych leków zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną.

Zdaniem Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Jana Filipa Staniłko leki generyczne dają Polsce bezpieczeństwo płynące z suwerenności lekowej. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA stoi na stanowisku, że leki generyczne nie są gwarantem bezpieczeństwa lekowego pacjentów, czy to w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju na świecie. Polska nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemu niedoboru leków i API i zaspokoić popytu na skuteczne leczenie Polaków własnymi środkami. Na bezpieczeństwo zdrowotne, bo nie chodzi tylko o dostęp do leków generycznych, składają się usprawnienie łańcuchów dostaw leków i API dla wszystkich unijnych krajów, poprawa dostępności nowoczesnych terapii, zabezpieczająca mieszkańców Unii Europejskiej na wypadek kryzysu zdrowotnego w przyszłości i wspieranie możliwości produkcyjnych UE. Pominięcie któregokolwiek z tych elementów może spowodować – niewątpliwie ze szkodą dla pacjentów – spadek jakości leczenia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego tak Polaków, jak i obywateli jakiegokolwiek innego europejskiego kraju.

Jednocześnie INFARMA uważa, że bezpieczeństwo zdrowotne Polaków może być zwiększone jedynie poprzez aktywny udział Polski w wypracowaniu rozwiązań europejskich uwzględniających potencjał badawczo-naukowy, zdolności produkcyjne każdego z krajów członkowskich oraz usprawnienie wewnątrzwspólnotowych łańcuchów dostaw leków i API. Naturalnym partnerem w budowaniu takiego rozwiązania jest dla Polski Unia Europejska. W oparciu o wnioski wyciągnięte z kryzysu Covid-19 Unia Europejska uznała, że dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli potrzebna jest odporna na kryzysy Strategia Farmaceutyczna dla Europy. Prace Komisji Europejskiej nad stworzeniem pierwszej w historii UE Strategii Farmaceutycznej trwają już od kilku tygodni.

Unijna Strategia Farmaceutyczna ma potencjał, aby wesprzeć europejski ekosystem badań medycznych, zwiększyć odporność regionu na globalne zagrożenia dla zdrowia, sprostać naszym obecnym wyzwaniom zdrowotnym, a także być główną siłą napędową ożywienia gospodarczego całej Unii.

INFARMA liczy na aktywne włączenie się polskiego rządu w proces uzgodnieniowy dla wypracowania nowej Strategii Farmaceutycznej Unii Europejskiej, która ma szansę przynieść Polsce i polskim pacjentom szereg korzyści. Z jednej strony Polska pozostaje państwem członkowskim UE o jednym z najniższych wydatków publicznych na ochronę zdrowia, co sprawia, że pacjenci w Polsce mają wciąż mniejszy dostęp do leczenia najnowocześniejszymi terapiami, jak chorzy w innych krajach europejskich, z drugiej, Strategia Farmaceutyczna ma szansę wpłynąć na bardziej sprawiedliwy dostęp pacjentów do innowacyjnych metod leczenia i szczepionek.

– Mamy realny wpływ na to, by zapobiec niedoborom leków w przyszłości, jeżeli będziemy wspierać możliwości produkcyjne UE, przy jednoczesnej dywersyfikacji łańcuchów dostaw w Unii i utrzymaniu bezpiecznego poziomu dostaw globalnych. Powinniśmy zachęcać inne kraje członkowskie do postawienia na rozwój innowacji farmaceutycznych i przełomowych rozwiązań tak, by Europa stała się liderem w zapewnianiu skutecznych możliwości leczenia dla swoich mieszkańców. Polska ma szansę stać się ważnym graczem w kształtowaniu rozwiązania zabezpieczającego politykę lekową całej Unii – uważa Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Kiedy w Polsce w dyskursie publicznym toczy się debata na temat Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, czy ostatnio RTR Plus, i związanej z tym potrzeby uruchomienia w Polsce produkcji najbardziej innowacyjnych leków i środków medycznych, INFARMA uważa kontynuowanie prac nad RTR za bezzasadne. – Naszym priorytetem powinno być aktywne włączenie się w dialog pomiędzy krajami Unii Europejskiej i wypracowanie na tej platformie optymalnego rozwiązania dla Polski. Taką szansą jest Strategia Farmaceutyczna, której podstawą powinno być stymulowanie zaangażowania przedsiębiorstw, jako jednego z twórców innowacji, w procesy badawczo-rozwojowe. Europa musi zainwestować swoje wysiłki we wspieranie zarówno badań medycznych, jak i produkcji, które przynoszą najbardziej innowacyjne terapie z korzyścią dla pacjentów. Chcę wyraźnie podkreślić, że innowacyjne terapie lekowe przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów – dodaje Dyrektor Generalna INFARMA.

W ramach wzmacniania polityki zdrowotnej UE powołała także nowy program zdrowotny EU4Health. Do 2027 roku za jego pośrednictwem Unia zainwestuje 9,4 mld euro we wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Europejczyków. Do tej pory UE dysponowała budżetem ok. 60 mln euro rocznie na realizację polityki zdrowotnej w krajach członkowskich. Dzisiaj mówimy o 1,2 mld euro rocznie, czyli 20 razy więcej niż dotychczas! Polska ma szansę zostać znaczącym beneficjentem unijnych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Nasz kraj ma bowiem duże doświadczenie w inwestowaniu w zdrowie, realizowane dzięki unijnemu wsparciu.

Bezpieczeństwo farmaceutyczne obywateli UE, rozumiane jako dostęp pacjentów w Europie do potrzebnych im leków, musi być tworzone w ścisłej współpracy krajów członkowskich. Wierzymy, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane i dostosowane do strategii przemysłowych i handlowych Unii Europejskiej.

Pin It on Pinterest

Share This