Po chorobach układu krążenia i nowotworach, choroby układu oddechowego są trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej . Na rozwój wielu z nich wpływ mają czynniki środowiskowe i styl życia, stąd tak ogromną rolę w prewencji tych chorób odgrywają działania edukacyjne i profilaktyczne.

W ramach kampanii „Płuca Polski” zainicjowany został konkurs „Samorząd oddychający pełnymi płucami”, skierowany do jednostek samorządów terytorialnych. Celem konkursu jest wyróżnienie tych z nich, które podejmują aktywne działania nakierowane na zapobieganie rozwojowi chorób płuc wśród swoich mieszkańców.

Czynne i bierne palenie papierosów, zanieczyszczenie środowiska, obecność szkodliwych pyłów i innych substancji w miejscu pracy – to tylko część czynników mogących powodować rozwój niektórych chorób płuc, jak np. przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP. Szacunki ekspertów wskazują , że z tą chorobą żyje w Polsce nawet 2 mln osób, jednak tylko 25% z nich ma postawioną diagnozę. Stąd tak ważne są działania zarówno edukacyjne, uświadamiające społeczeństwu, jakie są czynniki ryzyka rozwoju choroby, jak i działania nakierowane na prewencję i profilaktykę. Im szybciej bowiem choroba zostanie zdiagnozowana, tym większa szansa na dłuższe życie w dobrej kondycji. Za głównego sprawcę choroby, odpowiedzialnego za 90% przypadków rozwoju POChP, uznaje się dym tytoniowy.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc to jednak nie jedyne schorzenie, na które wpływ ma styl życia. Mimo iż do tej pory nie mamy pewności, co powoduje rozwój innej, niezwykle poważnej choroby, jaką jest idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), przypuszcza się, że są to ponownie papierosy, zanieczyszczone powietrze czy wdychanie substancji toksycznych w miejscu pracy, np. przy produkcji tworzyw sztucznych. Można zatem w tych przypadkach śmiało powiedzieć, że nasze zdrowie leży w naszych rękach – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Edukacja i profilaktyka na szczeblu lokalnym

Choroby układu oddechowego charakteryzują się dużym kosztem opieki podstawowej, opieki szpitalnej oraz leków, a także utratą produktywności osób, które z powodu ich wystąpienia nie mogą być aktywne zawodowo. Aby zwrócić uwagę na stały wzrost zachorowań na schorzenia płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy idiopatyczne włóknienie płuc (IPF), organizatorzy kampanii „Płuca Polski” zainicjowali konkurs tematyczny, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Poprzez organizację konkursu chcemy zarówno nagrodzić samorządy podejmujące działania, mające na celu zmniejszenie zachorowalności na jedne z najczęściej występujących w społeczeństwie schorzeń – chorób płuc, ale także zainspirować gminy czy miasta, które do tej pory nie wdrażały podobnych inicjatyw. Edukacja i propagowanie wiedzy na temat chorób płuc wśród społeczeństwa jest niezwykle ważne, szczególnie w obecnych czasach, kiedy jeszcze bardziej staramy się chronić nasz układ oddechowy. Większa świadomość w zakresie chorób takich jak POChP czy IPF pozwoli zapobiec zachorowaniu lub wykryć chorobę na wczesnym etapie i zahamować jej rozwój – dodaje prof. Antczak.


Założenia konkursu
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przedstawienie działań, które dana jednostka samorządu terytorialnego wdrożyła na swoim terenie na przestrzeni ostatnich 3 lat (2017-2020). Mogą to być działania, np. związane z edukacją w zakresie korzyści zdrowotnych wynikających z rzucenia palenia papierosów, organizacją badań spirometrycznych czy zmierzające do podniesienia jakości powietrza. Komplet materiałów konkursowych powinien zawierać opis podjętej inicjatywy, czas, w którym została ona zrealizowana, efekty, jakie przyniosła oraz dokumentację graficzną.

Zrealizowane projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której wchodzą:
• prof. Adam Antczak – Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• dr Katarzyna Lewandowska – zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, ekspert kampanii „Płuca Polski”
• Aleksandra Rusin-Mieniewska – przedstawiciel firmy Boehringer Ingelheim, organizatora kampanii „Płuca Polski”
.

Nagrodą dla 3. Samorządów, które przedstawią najciekawsze projekty jest przyznanie statuetki „Płuca Polski”, nagłośnienie informacji na temat zwycięskiego programu w mediach oraz organizacja szkolenia online w zakresie przygotowywania i realizowania programów polityki zdrowotnej. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia projektów profilaktyki zdrowotnej, m.in. w oparciu o wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).


Zgłoszenia konkursowe, zawierające opis działania oraz dokumentację graficzną, należy wysłać na adres: konkurs.plucapolski@fleishmaneurope.com do 31 maja br.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.plucapolski.pl

Inicjatorem konkursu jest firma Boehringer Ingelheim, organizator kampanii edukacyjnej „Płuca Polski”. Patronatu honorowego udzieliło Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc.

Pin It on Pinterest

Share This