Konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro”, która odbyła się w Warszawie 26-27 listopada ma zapoczątkować publiczną debatę nad stanem i przyszłością opieki długoterminowej w Polsce.

– Zależy nam na tym, aby polskie społeczeństwo przygotować na zapowiadane zmiany demograficzne i uświadomić mu skalę tych zmian. Konferencja ma mieć charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej – podkreśla dr Elżbieta Szwałkiewicz, prezes zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Kluczową rolę w opiece długoterminowej pełnią, i pełnić będą nadal, pielęgniarki. Potwierdza to Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która podkreśla jednocześnie, że dla całego jej środowiska jest to wyzwanie, ponieważ wraz z poszerzeniem kompetencji będzie rosła rola i odpowiedzialność pielęgniarki w zmieniającym się systemie ochrony zdrowia.

– Pielęgniarka jest naturalnym łącznikiem miedzy systemem pomocy społecznej a ochroną zdrowia. Jej wiedza i kompetencje pozwalają jej na koordynowanie działań wspomagających funkcjonowanie osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. Pielęgniarki również mogą przejąć wiele zadań lekarskich związanych z monitorowaniem stanu zdrowia i kontynuacji leczenia zalecanego przez lekarza – mówi Zofia Małas.

Przy tak szerokim zakresie obowiązków i w obliczu szybko wzrastającej liczby osób niesamodzielnych i przewlekle chorych, potrzebne będzie im wsparcie opiekunów tych osób.

– Opiekunowie w zakładach leczniczych i domach opieki oraz opiekunowie nieformalni w rodzinie powinni być dla pielęgniarki partnerami i realizować na jej zlecenie procesy pielęgnacyjne i opiekuńcze – tłumaczy szefowa samorządu pielęgniarek i położnych.

Rosnąca liczba osób przewlekle chorych i niesamodzielnych jest też coraz większym wyzwaniem dla podstawowej opieki zdrowotnej. Główną rolą lekarza POZ, jak podkreśla dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych oraz rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, jest nadzór nad kontynuacją leczenia specjalistycznego, reagowanie na sytuacje kryzysowe w stanie zdrowia i funkcjonowania jego pacjentów zgłaszane przez pielęgniarki.

– Inne zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to: zlecanie pielęgniarkom postępowania medycznego, przepisywanie leków i zleceń na wspomagające środki pomocnicze oraz zlecanie badań diagnostycznych. Ponadto do jego obowiązków należą środowiskowe, interwencyjne wizyty lekarskie na wezwanie – wylicza dr Michał Sutkowski.

Wspólnym zadaniem pielęgniarek i lekarzy POZ jest edukacja opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych i przewlekle chorych.

Dekalog rekomendowanych zmian dla rządu

Na zlecenie Koalicji powstał raport dotyczący opieki długoterminowej, który zostanie po raz pierwszy zaprezentowany na konferencji. Zawiera on m.in. „Dekalog rekomendacji dla rządu”, które zdaniem autorów są niezbędne do przeprowadzenia reformy opieki długoterminowej w Polsce. Prof. Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, pod którego kierownictwem powstał raport, nie ma wątpliwości, że zaproponowanych zmian nie uda się wprowadzić szybko.

– Wprowadzenie zmian w systemie opieki długoterminowej, choć powinno nastąpić jak najszybciej, jest procesem długotrwałym, który – jak należy sądzić – będzie przebiegał pewnymi etapami. Będą one wyznaczane nie tylko przez skalę potrzeb osób wymagających wsparcia ze względu na ograniczoną samodzielność, ale i przez sytuację gospodarczą, a zwłaszcza stan finansów publicznych oraz sytuację na rynku pracy. Najważniejsze jest jednak zapoczątkowanie zmian i ich konsekwentne wcielanie w życie – tłumaczy prof. Piotr Błędowski.

Organizatorzy konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro” zapowiadają, że zostanie po niej przygotowany dokument bazujący m.in. na wynikach głosowań przeprowadzonych wśród uczestników tego dwudniowego spotkania.

– Zapytamy ich o szereg kluczowych spraw związanych z kierunkami zmian w opiece długoterminowej. Naszym zdaniem opieka długoterminowa powinna być ukierunkowana na umożliwienie bezpiecznego funkcjonowania osobie z chorobą przewlekłą, a szczególnie na spowolnienie lub zatrzymanie procesu utraty samodzielności. Natomiast opieka lekarska powinna być utrzymana na zasadach ogólnych, z wiodącą rolą lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – mówi dr Elżbieta Szwałkiewicz, pomysłodawczyni i gospodarz debaty na temat docelowego modelu opieki długoterminowej w Polsce.

Więcej informacji: www.niesamodzielnym.pl

Pin It on Pinterest

Share This