Pozytywna opinia Prezesa AOTMiT w sprawie objęcia refundacją terapii niwolumabem z ipilimumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki to kluczowy krok na drodze do uzyskania przez chorych dostępu do tej terapii. Oznacza to, że od sfinansowania leczenia przez państwo dzieli nas już tylko decyzja Ministra Zdrowia. 

Jeszcze do niedawna polscy pacjenci z zaawansowanym rozsianym rakiem nerkowokomórkowym (RCC) właściwie nie mieli dostępu do żadnej efektywnej opcji terapeutycznej. Obecnie, medycyna oferuje im skuteczną metodę leczenia w postaci immunoterapii stosowanej już w I linii, która niestety nie jest jeszcze finansowana przez nasze państwo. Zgodnie z badaniem CheckMate 214, którego wyniki ogłoszono na ESMO już dwa lata temu, immunoterapia skojarzona (niwolumab+ipilimumab) cechuje się wydłużeniem przeżycia całkowitego, krótszą medianą czasu do odpowiedzi na leczenie oraz dłuższą medianą czasu trwania odpowiedzi na leczenie w porównaniu z terapią sunitynibem. Potwierdzeniem skuteczności kombinacji są również najnowsze rekomendacje NCCN 2020 oraz ESMO 2019 zgodnie z którymi ipilimumab + niwolumab powinien być stosowany w I linii leczenia raka nerki w populacji z umiarkowanym i niekorzystnym rokowaniem.

Głęboko wierzę, że dowody naukowe oraz pozytywna opinia Prezesa AOTMiT dotyczące zasadności finansowania skojarzonej immunoterapii w pierwszej linii leczenia dla pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki staną się wkrótce faktem, gdyż jedynie decyzja Ministra Zdrowia dzieli chorych od możliwości korzystania ze skutecznego leczenia.  

Szymon Chrostowski Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, Przewodniczący Polskiej Grupy Sterującej All.Can

Pin It on Pinterest

Share This