MZ opublikowało projekt rozporządzenia, która diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna.

W Polsce żyje obecnie blisko 64.000 stomików, a co roku wykonuje się około 13.000 zabiegów wyłonienia kolejnych stomii. Większość pacjentów stomijnych, nawet jeśli jest czynna zawodowo to zarabia poniżej średniej krajowej, część pozostaje bez pracy w wyniku wykluczenia społecznego związanego z chorobą. Pozostali są na emeryturze lub rencie. Ponad 63% osób z wyłonioną stomią to pacjenci onkologiczni, seniorzy lub też osoby, które chorują od dziecka. Stomia wyłaniania jest również w następstwie chorób zapalnych układu pokarmowego oraz wypadków komunikacyjnych czy powikłań okołoporodowych. Dziś stają w obliczu kolejnego ciosu wymierzonego w ich godność i portfele.

8 lipca 2022 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702). Tym samym zapowiada radykalne, negatywne zmiany w refundacji sprzętu stomijnego.

Wydawałoby się, że żyjemy w czasach gdzie korzystanie z toalety i czynności higieniczne są gwarantowane i nie stanowią luksusu, a podstawowe prawo człowieka. Stomia jest rodzajem niewidocznej niepełnosprawności. Warto podkreślić, że sprzęt stomijny jest sprzętem jednorazowego użytku, a jego stosowania nie można przerwać ani zastąpić niczym innym. Pacjent musi
być zaopatrzony przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zapewnienie ciągłości bezpłatnego dostępu do sprzętu wysokiej jakości jest koniecznością w walce stomików o zachowanie godnego życia.

Poniżej list otwarty podpisany przez organizacje reprezentujące stomików:

Szanowny Panie Prezydencie

zwracamy się do Pana Prezydenta, w imieniu fundacji STOMAlife oraz Koalicji Pacjentów z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita reprezentującymi w imieniu środowiska stomików, z prośbą o podjęcie działań w sprawie opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 8 lipca 2022r. projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obecnie obowiązujące limity kwotowe nie były rewaloryzowane od 2003 roku i wynoszą dla: kolostomii 300 PLN; ileostomii 400 PLN; a urostomia 480 PLN miesięcznie. Od dawna monitujemy MZ, że refundacja jest niewystarczająca i nie zapewnia godnego funkcjonowania chorych, a rosnące z miesiąca na miesiąc ceny, pogarszają ich i tak trudną sytuację. Pisząc wprost, nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety, raz na dwa dni, a w najlepszym wypadku raz dziennie, a tylko to zapewnia obecny poziom refundacji! 

Jest źle, a MZ opublikowało projekt rozporządzenia, która diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna. Jeżeli rozporządzenie w takiej formie zostanie wdrożona, to szansa na godne życie osób z wyłonioną stomią, będzie zniweczona! 

Publikowany projekt:

1. Znosi limit kwotowy dofinansowania, wprowadza natomiast dopłatę przez osoby dorosłe do odbieranego sprzętu stomijnego, w wysokości 10% za worki i płytki oraz 20% za środki do pielęgnacji.

2. Ogranicza dostęp do środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe i tak np. przy kolostomii, refundacja  środków pielęgnujących ma objąć wyłącznie preparaty do usuwania przylepca pomijając całkowicie środki uszczelniające i leczące zmiany skórne

4. Możliwość kontynuacji zleceń na zaopatrzenie wystawiana przez pielęgniarki i położne – ma być zmniejszona z 12 do 6 miesięcy.

5. Zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z orzeczeniami o niepełnosprawności – czyli zmiany dotkną ich w sposób szczególny.

6. Do wyliczenia potrzeb stomików przyjęto cennie mające odzwierciedlenia na rynku, co realnie oznacza  znacznie wyższe dopłaty pacjentów, niż przewidywane w projekcie.

7. Wprowadza konieczność wystawiania 4 odrębnych zleceń na zaopatrzenie dla stomika, w zależności od typu środków do zaopatrzenia stomii, co znacznie zwiększy nakład pracy niezbędny do wypisania zleceń, ograniczając tym samym czas, który lekarz czy pielęgniarka może poświęcić na badanie pacjenta i rozmowę z nim oraz doradztwo i pielęgnację stomii.

Ujęty w omawianym projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia przewidywany sposób zaopatrzenia w środki ochrony stomii, ogranicza w znacznym stopniu dostęp do sprzętu. Jeżeli projekt rozporządzenia wejdzie w życie doprowadzi do wielu powikłań wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia, ponieważ stomików zwyczajnie nie będzie stać na uiszczanie dopłat. W konsekwencji spowoduje to wycofanie się osób z wyłonioną stomią z życia społecznego i zawodowego, co nie tylko pogorszy sytuację indywidualnych osób, ale również będzie kosztem dla systemu z tytułu konieczności leczenia  rodzaju powikłań niewłaściwie pielęgnowanej stomii oraz rent będących konsekwencją wymuszonego wycofywania się tych osób z rynku pracy.

Nikt sam nie decyduje się na wyłonienie stomii bez wskazania ratowania życia. Stomia wyłaniana jest, gdy nie ma już innej możliwości ratowania życia i zdrowia. Odpowiednie zaopatrzenie stomijne to zaspakajanie podstawowych potrzeb człowieka. Ograniczanie tego dostępu jest równoważne z niemożliwością dostępu do toalet osób zdrowych oraz komfortu wypróżniania się i jest co najmniej nieludzkie, niehumanitarne. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie.

Postulaty środowiska stomijnego

1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji – możliwość indywidualnego doboru zaopatrzenia do określonej wartości refundacji, bez współfinansowania ze strony osób z wyłonioną stomią.  

2. Urealnienie limitów refundowanego zaopatrzenia: kolostomia – 450 zł ;  ileostomia – 600 zł   ; urostomia – 650 zł  

3. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego, z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia.

Blisko sześć tysięcy stomików i ich bliskich podpisało petycję nie_dla_projektu_mz_w_sprawie_sposobu_refundacji_sprztu_stomijnegoh/.

To jest głos sprzeciwu, potwierdzający przedstawione w tym liście postulaty.

Mam nadzieję, że Pan Prezydent wsłucha się w ten głos i wesprze stomików w ich walce o godne życie.

Pin It on Pinterest

Share This