Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z zadowoleniem przyjęła listę leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.

Pacjenci onkologiczni z ogromnym zadowoleniem przyjęli projekt listopadowej listy refundacyjnej, na której znalazły się: długo oczekiwany lek przedłużający i poprawiający jakość życia pacjentów rakiem jelita grubego – (lonsfur), terapia dla chorych na wczesnego raka piersi HER2+ (prolia) oraz wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem. Pojawienie się tej innowacyjnej terapiirozwiązuje problemy terapeutycznepacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową bez delecji 17 p i mutacji TP53.

Dostrzegamy i doceniamy ogromy wkład pracy i zaangażowanie Pana ministra Macieja Miłkowskiego i całego zespołu Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w poprawę kompleksowości leczenia pacjentów onkologicznych.

Dziękujemy również za wsparcie specjalistów i ekspertów przy pracy nad listą, a zwłaszcza Konsultant Krajowej ds. Hematologii prof. Ewy Lech-Marńdy oraz profesorów Tadeusza Pieńkowskiego i Marka Wojtukiewicza, którzy swoimi merytorycznymi argumentami przechyli szalę na rzecz wprowadzenia terapii kolejnej linii dla pacjentów z rakiem jelita grubego.

Pragniemy także podziękować politykom i parlamentarzystom wszystkich opcji, którzy swoimi działaniami i interpelacjami udzieli nam poparcia, a zwłaszcza poseł Annie Czech, ministrowi Adamowi Lipińskiemu, wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Edwarda Kantora, pacjenta z przewlekła białaczką limfocytową, który podjął działania na innych chorych w udostępnieniu im leku.

Niepokoi nas jednak brak w projekcie listopadowej listy ponatinibu – leku ratującego życie chorych na ostrą białaczkę szpikową, o refundację którego czynimy starania od 5 lat. Jest on tak, jak ibrutynib dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową bez delecji/ mutacji w genach tej chwili dostępny tylko w ramach skomplikowanej i długie procedury RDTL. Bardzo prosimy Pana ministra o ponowne rozpatrzenie możliwości refundacji tego leku. Mamy nadzieję, że oba te tek leki znajda się na kolejnej liście.

Dziękując za dotychczasowe wsparcie pacjentów onkologicznych, liczymy również na zrozumienie potrzeb grupy chorych z chłoniakiem grudkowym, czerniakiem i rakiem płuca i o uwzględnienie na kolejnej liście leków wskazanych dla tych pacjentów.

Budujące i ważne jest, że listopadowa lista jest już kolejna tworzona w zgodnej współpracy decydentów, pacjentów i lekarzy. Jest to model działania, do którego dążymy w całej ochronie zdrowia, a minister Maciej Miłkowski może być tu wzorem dla innych decydentów partnerstwa i perspektywicznego myślenia w zakresie polityki lekowej – podkreśla prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Krystyna Wechmann.

Pin It on Pinterest

Share This