Jury konkursu „Opiekun Seniora”

prof. Tomasz Kostka, Konsultant Krajowy ds geriatrii
Specjalizacje z chorób wewnętrznych, medycyny sportowej, geriatrii. kierownika Kliniki Geriatrii Katedry Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na dorobek naukowy składa się 199 publikacji, w tym 73 prace oryginalne w pełnej wersji, Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu UM 2003-2008; dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM 2008; Ponadto członek Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk 2003; Komisji Biologii Starzenia Polskiej Akademii Nauk 2008; członek Rady Naukowej Gerontologii Polskiej 2005 oraz Geriatrii Polskiej 2005; członek Rady Programowej Medycyny Sportowej 2007; Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2006; Członek grupy roboczej ds. Prewencji w Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006-2008. Członek Editorial Board „Scientific Yearbook. Studies on Sport and Physical Education” 2007; Członek Zespołu do spraw Geriatrii przy Ministrze Zdrowia RP 2007.
Czynnie uczestniczy w procesie dydaktycznym Uczelni oraz kształceniu podyplomowym. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Laureat wielu nagród naukowych indywidualnych i zespołowych.
Jolanta Kwaśniewska, prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier”, współorganizator konkursu

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest zaangażowana w promowanie działalności dobroczynnej. Jest założycielką fundacji Porozumienie bez barier, której głównym przesłaniem jest urzeczywistnienie idei wyrównywania życiowych szans ludzi niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los. W marcu 2004 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Wraz z mężem, Aleksandrem Kwaśniewskim, byłym prezydentem RP utworzyła Fundusz Pomocy Młodym Talentom, którego zadaniem jest wspieranie pomocą finansową i rzeczową utalentowanej polskiej młodzieży. Jest członkiem Rady Honorowej International Centre for Missing and Exploited Children, członkiem Rady Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement, członkiem The Women Leaders’ Council powstałej podczas Wiedeńskiego Forum do Walki z Handlem Ludźmi (13–15 lutego 2008).

Celina Maciejewska, Rzecznik ds. seniorów

Łódzka społeczniczka i wolontariuszka. Od roku 2009 była zaangażowana w działania na rzecz lokalnej społeczności, między innymi w Fundacji „Dom w Łodzi”. W roku 2012 współpracowała przy tworzeniu fundacji Subvenio, zajmującej się wspieraniem prawnym i psychologicznym mieszkańców woj. łódzkiego oraz edukacją cyfrową seniorów. W latach 2012-2015 aktywnie działała w projekcie stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans miał na celu wyszkolenie grupy wolontariuszy cyfrowych, edukatorów osób 50+, tzw. Latarników. To projekt w ramach którego, zostało przeszkolonych ponad 150 tyś. osób dotychczas nie korzystających z komputera. Dodatkowo współtworzyła także Łódzki Telefon Życzliwości, który działa od marca 2014r.
Od stycznia 2018 roku pełni funkcję rzecznika ds. seniorów w Łodzi w UMŁ, Departament Polityki Społecznej i Zieleni. Jej głównym zadaniem jest inicjowanie różnych form wsparcia osób 60+, konsultowanie projektów skierowanych do seniorów, działania edukacyjne i interwencyjne oraz współpraca z instytucjami publicznymi, NGO i biznesem na rzecz środowiska ludzi starszych.

Prof. dr hab. med. Maria Barcikowska

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN IMDiK PAN
Od dwudziestu pięciu lat prowadzi szeroką działalność naukowo-społeczną jako członek założyciel i członek zarządów licznych towarzystw naukowych. Jest członkiem założycielem i wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i przewodniczącą Sekcji Alzheimerowskiej ZG PTN. Członkiem założycielem , wieloletnim wiceprzewodniczącym i byłym szefem Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Alzheimera. Polskim przedstawicielem w panelu „Otępienia” EFNS. Przez trzy kadencje była członkiem zarządu International Psychogeriatric Association. Wielokrotnie występowała jako ekspert w komisji zdrowia sejmu i raz senatu. Jest współautorem Raportu na temat sytuacji chorych z chorobą Alzheimera w Polsce przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich . Brała też udział w przygotowaniu w Polsce już w roku 2006 propozycji Polskiego Planu Alzheimerowskiego.
Swoje umiejętności organizacyjne wykorzystała w powołaniu do życia pierwszej w Polsce Poradni dla osób z chorobą Alzheimera, potem Oddziału Alzheimerowskiego, który koordynuje pracę neurologów, psychologów i psychiatrów. Stworzyła Zespół Kliniczno- Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, gdzie zajmuje się badaniami neuropatologicznymi, immunohistochemicznymi, radiologicznymi, genetycznymi i neurochemicznymi w zakresie przyżyciowych biomarkerów otępień. Efektem tych prac jest stworzenie banku danych klinicznych i DNA liczący więcej niż 5000 prób oraz współpraca naukowa m.in. z Mayo Clinic w USA i z Karolinska Institutet w Sztokholmie.

Monika Wysocka, redaktor naczelna portalu „Czas dla seniora”, organizatora konkursu

Dziennikarka medyczna, przez lata związana z branżową gazetą dla lekarzy
– Pulsem Medycyny, następnie z „Portalami Medycznymi”. Brała udział we wprowdzeniu na rynek magazynu „Chcemy być Rodzicami”. Stworzyła i prowadzi portale „Kobiety Medycyny” oraz „Czas dla seniora”, który jest organizatorem konkursu „Opiekun Seniora”. Obecnie współpracuje także z Polską Agencją Prasową.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Bień

Pracownik naukowy, geriatra, internista i specjalista zdrowia publicznego;
Pani Profesor kieruje Kliniką Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Oddziału Geriatrii Szpitala MSWiA w Białymstoku; jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie geriatrii dla województwa podlaskiego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, oraz Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
Jest członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
A także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gerontologii i Geriatrii; oraz Europejskiej Akademii Medycyny Starzenia się.
Pani Profesor koordynowała polską części Projektu UE w ramach 5. Programu Ramowego EUROFAMCARE (Services for Supporting Family Cares of Elderly People in Europe) „Wspieranie Opiekunów Rodzinnych Osób Starszych w Europie”;
Jest autorką i współautorką okoł0 200 publikacji naukowych z dziedziny gerontologii i geriatrii.

Pin It on Pinterest

Share This