Organizatorzy konkursu „Opiekun Seniora 2018”

Redakcja portalu „Czas Dla Seniora”
Portal Czas Dla Seniora to miejsce stworzonego z myślą o seniorach i dla seniorów, a także dla ich opiekunów. „Cenimy ich życiowe doświadczenie i głód życia. Chcemy go podsycać i inspirować. Zaciekawiać i informować. Wspomagać w codziennych trudach wierząc, że dobre słowo i praktyczna rada, też mogą rozjaśnić codzienność” – czytamy na stronie portalu.
Fundacja „Porozumienie bez Barier”
Fundacja charytatywna założona przez Jolantę Kwaśniewską która działa nieprzerwanie do dziś od 1997 roku. W marcu 2004 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2013 roku Fundacja zaangażowała się w prowadzenie autorskiego programu pod nazwą „Oswajanie starości”, którego kluczowym założeniem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu.
W 2015 r. w ramach programu „Oswajanie starości” Fundacja zainicjowała projekt „Kąciki Babci i Dziadka”, w ramach którego przeobraża przestrzenie w domach pomocy społecznej, tworząc przyjazne, w ciepłym klimacie pokoje. Kolejnym projektem” jest poradnik kierowany przede wszystkim do osób dojrzałych pod tytułem „Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie” wydany przez Wydawnictwo Burda Książki. W książce znajdują się nie tylko proste i niedrogie potrawy na każdą kieszeń, ale również zestaw ćwiczeń dla osób starszych.

Główny partner

PROMEDICA24

Grupa Promedica24 jest liderem opieki domowej w Europie. Od 14 lat świadczy usługi na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Firma jest profesjonalną alternatywą dla domów opieki, której celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług opiekuńczych. Promedica24 jest certyfikowaną firmą w zakresie rekrutacji opiekunek osób starszych oraz zarządzania jakością w opiece nad osobami niesamodzielnymi.
Dzięki zapewnianiu legalnej formy współpracy i organizacji pobytu za granicą ponad 37 tysięcy opiekunek i opiekunów zdecydowało się podjąć współprace z Promedica24. Grupa może pochwalić się współpracą z setkami partnerów na kilku rynkach w Europie. To co wyróżnia firmę to doświadczenie, elastyczność, profesjonalizm i ogromna wrażliwość na potrzeby klientów. Misją Promedica24 jest opieka na najwyższym poziome, dlatego dokładane są wszelkie starania, aby rekrutować i podnosić kwalifikacje kadry opiekuńczej.

Patroni 

Światowy Instytut Słuchu
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – wiodący w Polsce państwowy ośrodek badawczy (kategoria A), wysoko wyspecjalizowany szpital zapewniający kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Dyrektorem jest prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. W Centrum dziennie przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Dotychczas wszczepiono ponad 8000 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce światowej.
W przychodniach otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.
Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Chce docierać do osób najbardziej potrzebujących pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest samotność. Wolontariusze Stowarzyszenia to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele. Odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy małych braci kierują się mottem: „kwiaty przed chlebem”. Ta dewiza podkreśla znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym. Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu.

Fundacja EuropaColon Polska

Fundacja EuropaColon Polska należy do europejskiej społeczności działającej w ramach Digestive Cancers Europe (poprzednio EuropaColon). Możliwość korzystania z międzynarodowego know-how, kontaktów z organizacjami pacjentów na całym świecie, daje niepowtarzalną okazję wykorzystania ich wiedzy, projektów i doświadczeń z korzyścią dla polskich pacjentów. Działania Fundacji nakierowane są na obszar dedykowany układowi pokarmowemu, z naciskiem na choroby onkologiczne – rak przełyku, wątroby, trzustki, żołądka, jelita grubego. Fundacja jest członkiem europejskiej organizacji Pancreatic Cancer Europe i ogólnoświatowej koalicji World Pancreatic Cancer Coalition.

Fundacja Zaczyn

Fundacja ZACZYN działa na rzecz włączania osób starszych w aktywności obywatelskie. Jej celem jest wzmocnienie aktywności społecznej seniorów i wzmocnienie głosu osób starszych w debacie publicznej. Fundacja stara się wyposażyć osoby 60, 70 czy 80+ w kompetencje pozwalające na swobodne prowadzenie działań społecznie użytecznych, rozwijających społeczności lokalne oraz rzeczniczych. Zespół Fundacji jest realnie międzypokoleniowy, dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć żywą wspólnotę, zaangażowaną w projekty obywatelskie. Najmłodszy członek zespołu ma 25 lat, a najstarszy ponad 80.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Misją Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Instytut prowadzi niezależne badania i analizy oraz realizuje działalność doradczą w obszarze prawnych, ekonomicznych, politycznych i menadżerskich aspektów organizacji ochrony zdrowia. Celem działalności Instytutu jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.
Więcej informacji: www.izwoz.lazarski.pl

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza Arkadiusza Nowaka.Fundacja prowadzi wiele projektów z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje kampanie społeczne i edukacyjne, organizuje debaty, konferencję i szkolenia, a także cykliczne spotkania z decydentami w obszarze ochrony zdrowia.

W ramach prac Instytutu powstają także raporty i analizy dotyczące aktualnej problematyki zdrowotnej i praw pacjenta.

Współpracuje z ok. 300 organizacjami zrzeszającymi pacjentów z całej Polski oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą.

Misją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych  na poprawę  sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Instytut w swoich działaniach urzeczywistnia ideę wielopłaszczyznowego partnerstwa.

Instytut w swoich działaniach Instytut chce dążyć do dalszej konsolidacji i profesjonalizacji sektora organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta tak aby stały się istotnym partnerem w procesie podejmowania decyzji w systemie opieki zdrowotnej.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders

Od ponad 25 lat niesiemy pomoc medyczną, psychologiczną i socjalną chorym u kresu ich życia. Zapewniamy również sprzęt medyczny. Wszystko po to, aby nasi Podopieczni mogli przeżyć ten czas godnie, bez cierpień wśród najbliższych. Pomagając choremu, obejmujemy opieką również jego rodzinę. Wspieramy bliskich, pomagając przejść trudną drogę choroby, a także żałoby. Wszystko co robimy, robimy nieodpłatnie i w ramach kontraktu z NFZ.

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej powstało w 2002 r. jako towarzystwo naukowo-lekarskie. Celem jego jest inicjowanie i popieranie badań naukowych dotyczących problemów medycyny paliatywnej, integracja działań lekarzy w zakresie w/w badań, inicjowanie i popieranie programów zdrowotnych dotyczących opieki paliatywnej oraz propagowania wypracowanych standardów postępowania w tej opiece.
Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:
• udział w organizowaniu szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych w zakresie medycyny paliatywnej a także współudział w procesie specjalizacji lekarzy w zakresie medycyny paliatywnej;
• wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów dotyczących medycyny paliatywnej;
• organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań naukowych na w/w tematy jak również współpraca z towarzystwami oraz organizacjami naukowymi w kraju i za granicą zajmującymi się tematyką pokrewną.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Co to jest KIF?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich polskich fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu. Głównymi zadaniami KIF jest reprezentowanie osób wykonujących zawód fizjoterapeuty i sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów liczy ponad 60 tysięcy członków. Zrzesza fizjoterapeutów z tytułem zawodowym w stopniu magistra, licencjata, a także technika. Członkami KIF są zarówno fizjoterapeuci wykonujący zawód w podmiotach związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i poza systemem świadczeń gwarantowanych.

KIF prowadzi Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, który jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób w zakresie imienia, nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego, a także nazwy pracodawcy, łącznie z informacją o statusie aktywności zawodowej.

W Polsce fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym. Polscy pacjenci mają prawo do uzyskania usług fizjoterapeutycznych. Zarówno tytuł, jak i funkcje fizjoterapeuty są prawnie zdefiniowane. Fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność prawną za swoje działania zawodowe.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

DomySeniora.pl

Domyseniora.pl to jeden z największych w Polsce serwisów o tematyce domów opieki oraz senioralnej. Prezentujemy oferty Domów Opieki, Sanatoriów i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, produkty medyczne, promując nowoczesny marketing skierowany do seniorów i ich opiekunów. Publikujemy też artykuły dla seniorów i ich bliskich, prezentując postawę poparcia dla wartości związanych z godnym życiem seniorów.

Alzheimer-Sklep

Nie jesteś sam w opiece nad osobą dotkniętą demencją!
Na www.alzheimer-sklep.pl znajdziesz m.in. puzzle, gry i ćwiczenia idealne do zorganizowania zajęć podopiecznemu, a także książki i poradniki poświęcone chorobie Alzheimera. Właśnie tutaj dostępna jest również pierwsza polska poduszka sensoryczna zajmująca niespokojne dłonie. Już dziś zobacz produkty polecane i sprawdzone przez opiekunów!

Dom Wydawniczy Rebis

DOM WYDAWNICZY REBIS powstał w 1990 roku. Zaczynał głównie od wydawania literatury pięknej (od noblistów po literaturę komercyjną) i stopniowo poszerzał swój profil wydawniczy. Dziś należy do największych wydawców w Polsce. Wydaje książki z zakresu historii, historii sztuki oraz psychologii – od klasyki aż po poradniki psychologiczne, biznesowe i dla rodziców. Nie należy również zapominać o naszej literaturze komercyjnej, literaturze dla dzieci i młodzieży, książkach w wersji audio oraz o e-bookach!

Świat Oka

Świat Oka to kompleksowe Centrum Okulistyczne i nowoczesne Studio Optyczne zlokalizowane w Warszawie przy ul. Dominika Merliniego 9. Wszechstronna oferta dedykowana jest dla każdego pacjenta niezależnie od jego wieku i potrzeb. Świat Oka tworzy doświadczony i wykwalifikowany zespół 50. specjalistów, którzy mają do dyspozycji 12. pracowni, 2. sale zabiegowe oraz 50. urządzeń dedykowanych m.in. laseroterapii, chirurgii zaćmy, jaskrze, chorobom siatkówki, korekcji wad wzroku czy estetyce okulistycznej.

 

Patroni medialni

Magazyn Opiekun

Wademekum pomocy dla osób niedosłyszących i głuchych w najnowszym numerze „Opiekuna”

W najnowszym wydaniu „Opiekuna” redakcja przedstawia wademekum pomocy dla osób niesłyszących i głuchych, z którego dowiedzieć się będzie można m.in. jakie są pierwsze niepokojące symptomy problemów ze słuchem, kiedy potrzebny jest aparat i w jaki sposób dobrać właściwy typ, co można zaliczyć do czynników pogarszających słuch u osób starszych oraz jak często należy chodzić na badania kontrolne.

Ponadto w magazynie będzie można znaleźć niezbędne informacje, gdzie i jak szukać wiedzy o chorobie Alzheimera, jak być dobrym opiekunem osób cierpiących na choroby demencyjne, dlaczego warto zażywać probiotyki, a także w czym i komu mogą pomóc czworonożni opiekunowie – pies przewodnik i pies asystent.

Magazyn „Zdrozumieć Starość”
Kobiety i Medycyna

To portal dla aktywnych, ciekawych świata, nowoczesnych kobiet, które zajmują się medycyną zawodowo, albo po prostu interesują się nią. To miejsce wymiany doświadczeń, źródło informacji związanych ze zdrowiem i dziedzinami pokrewnymi, ale też z codziennym życiem każdej Kobiety.

Portale Medyczne

Od 2013 roku każdego dnia portal dostarcza dawkę rzetelnych informacji ze świata medycyny. Stworzony przez doświadczonych dziennikarzy, którzy dzielą się swoją wiedzą i pośredniczą w kontaktach z najlepszymi specjalistami. Można tu znaleźć najciekawsze newsy, pogłębione informacje, komentarze ekspertów.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Magazyn Pielęgniarki i Położnej. Zawodowy punkt widzenia

To miesięcznik popularno-naukowy, adresowany do pielęgniarek i położnych. MPiP jest oficjalnym pismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Magazyn Pielęgniarki i Położnej to: aktualne informacje o wydarzeniach branżowych, nowoczesne koncepcje i trendy pracy , profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia, praktyczne porady i opinie prawne, sprawdzone informacje o pracy za granicą.

 

Pin It on Pinterest

Share This