Klinika Neurologii Dorosłych UCK otrzymała wyróżnienie dla oddziałów udarowych sprawujących opiekę nad pacjentami z udarami niedokrwiennymi mózgu. Platynowy Status, przyznany przez Inicjatywę Angels, świadczy o wysokiej jakości świadczenia usług medycznych w zakresie wewnątrzszpitalnej logistyki.

Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci dorosłych, a także najczęstszą przyczyną ich trwałego kalectwa. W Polsce choroba dotyka ok. 80 tys. osób rocznie. Najczęstsze pierwsze symptomy udaru to nagle pojawiające się: drętwienie lub osłabienie mięśni jednej strony ciała i asymetria twarzy (opadający kącik ust po jednej stronie), trudności z mówieniem i/lub rozumieniem mowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy i/lub zaburzenia równowagi oraz silny ból głowy. Objawy mogą występować łącznie lub każdy z osobna. Im szybsza reakcja otoczenia bądź samego pacjenta, tym większa szansa na uniknięcie poudarowej niepełnoprawności.

Logistyka opieki medycznej jest w ostrych udarach mózgu szczególnie istotna, dlatego misją międzynarodowej organizacji ANGELS jest zoptymalizowanie leczenia we wszystkich istniejących ośrodkach udarowych. Jednym z narzędzi jest system poziomów, po których mogą się wspinać ośrodki, usprawniając opiekę nad pacjentem. ANGELS stawia wymogi placówkom, nagradzając coraz lepsze osiągnięcia statusami: złotym, platynowym i diamentowym.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ideą statusów ANGELS jest premiowanie rutynowej opieki nad pacjentami z udarem mózgu przede wszystkim w zakresie parametrów logistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem czasów, np. od przyjęcia chorego do szpitala do interwencji terapeutycznej). Statusy nie mają natomiast związku z pełnieniem szczególnych merytorycznych ról w sieci ośrodków udarowych, a zatem przy ich przyznawaniu nie bierze się pod uwagę tego, czy ośrodek jest ponadregionalnym centrum konsultacyjnym dla rzadkich i szczególnych przypadków, czy jest centrum szkoleniowym dla innych ośrodków, czy jest ośrodkiem prowadzącym leczenie inwazyjne – centrum w regionalnej sieci ośrodków udarowych, w końcu nie ma znaczenia, czy jest ośrodkiem naukowym i innowacyjnym w zakresie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych – wyjaśnia prof. Bartosz Karaszewski, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych UCK Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Warto też dodać, że prowadzenie i przyjmowanie bardziej złożonych przypadków z całego regionu, a nawet kraju, wymagających ponadstandardowych metod diagnostyki i leczenia, jak w przypadku Kliniki Neurologii Dorosłych, paradoksalnie wpływa na pogorszenie średniej parametrów logistycznych, tym samym obniża szanse na uzyskanie wyższego statusu. Z tych powodów, w tak skonstruowanej skali opieki udarowej najlepiej wypadają ośrodki i szpitale mniejsze (tendencja światowa) bądź nie pełniące ról nadrzędnych, w których opóźnienia wewnątrzszpitalne są łatwiejsze do eliminacji. Mimo to, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, jeden z największych w kraju i największy w regionie ośrodek kliniczny oraz sprawujący opiekę nad pacjentami z najbardziej złożonymi patologiami mózgowo-naczyniowymi, w 2020 roku zostało nagrodzone statusem platynowym, co pośród rzeczonych szpitali największych i o najwyższej referencyjności w tej dziedzinie jest osiągnięciem rzadkim także w skali międzynarodowej.

– To wyróżnienie – zważywszy na jego charakter w obszernym zakresie uwzględniający wewnątrzszpitalne parametry logistyczne – jest markerem jakości pracy nie tylko i nie samego zespołu Oddziału Udarowego Kliniki Neurologii Dorosłych, ale całego personelu medycznego, paramedycznego i zespołów pracowni diagnostycznych naszego szpitala zaangażowanych w proces postępowania z pacjentami z podejrzeniem ostrego udaru mózgu. Nadto, jest o tyle znaczące, że do naszej Kliniki trafiają pacjenci z najbardziej złożonymi patologiami mózgowo-naczyniowymi, nierzadko wymagający ponadrutynowej diagnostyki i metod terapeutycznych już w fazie ostrej choroby, co naturalnie musi obniżać średnią ważących parametrów branych pod uwagę w prostych statusach Angels – podkreśla prof. Karaszewski.

Taką metodą leczenia udarów niedokrwiennych mózgu jest trombektomia mechaniczna, którą Uniwersyteckie Centrum Kliniczne rozpoczęło rutynowo wykonywać w 2015 roku, jako jeden z pierwszych ośrodków w kraju. Do momentu wejścia szpitala w grudniu 2018 r. do programu pilotażowego finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, procedura ta była wykonywana na koszt szpitala.

Pin It on Pinterest

Share This