Powołano do życia Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej.

Prezesem Zarządu została wybrana dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw., kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUMed. Założyciele Towarzystwa są związani m.in. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Na Zebraniu Założycielskim ustalono, że siedzibą Stowarzyszenia będzie Warszawa, zatwierdzono Statut oraz wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną PTSG.

Ogólnoświatowe dane demograficzne wskazują na stały wzrost populacji osób w starszym i podeszłym wieku. W 2018 r. liczba ludności Polski wynosiła ponad 38 mln, w tym ponad 24% stanowiły osoby w wieku 60+. Jeżeli dotychczasowe trendy demograficzne zostaną utrzymane, to zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego, w 2050 r. liczba osób w wieku 60+ w Polsce zwiększy się do ponad 40%.

Jak wskazują wyniki badań, populację 60+ charakteryzuje znaczne zróżnicowanie, zarówno ze względu na ogólny stan zdrowia, jak również ze względu na stan narządu żucia i stomatologiczne potrzeby lecznicze. W układzie stomatognatycznym człowieka dochodzi wraz z wiekiem do szeregu zmian, które spowodowane są samym procesem starzenia, jak również nakładaniem się różnorodnych czynników patologicznych, które ten proces mogą nasilać i modyfikować. Są to m.in. różne, często współwystępujące choroby przewlekłe, zaburzenia hormonalne, zaburzenia odżywiania, wchłaniania oraz ograniczenia funkcji psychoruchowych. Szczególnym problemem w populacji senioralnej jest zjawisko polipragmazji, którego skutkiem są m.in. zaburzenia wydzielania śliny i związane z tym konsekwencje zdrowotne. Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mogą dotyczyć wszystkich struktur wchodzących w skład układu stomatognatycznego. Postępująca, często nasilana przez różne niekorzystne czynniki, degradacja i dysfunkcja układu stomatognatycznego prowadzi nie tylko do pogorszenia jakości życia, ale także do szeregu innych konsekwencji, w tym odnoszących się do ogólnego stanu zdrowia.

Celem działalności Towarzystwa jest promocja zdrowia jamy ustnej w populacji senioralnej, rozwój nauki z zakresu stomatologii geriatrycznej (gerostomatologii) oraz propagowanie wiedzy na temat wpływu stanu zdrowia jamy ustnej na stan zdrowia ogólnego. Działalność Towarzystwa dotyczyć będzie badań nad jakością życia, kształtowania optymalnych kierunków opieki stomatologicznej oraz integracji środowiska, któremu bliskie są problemy zdrowotne populacji osób w starszym i podeszłym wieku. PTSG jest organizacją interdyscyplinarną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych problematyką gerostomatologii, a także gerontologii i geriatrii. Planuje realizację swoich celów poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie gerostomatologii i w dziedzinach pokrewnych, współpracę i nawiązywanie kontaktów z osobami i organizacjami działającymi w obszarze gerostomatologii, gerontologii i geriatrii w kraju i za granicą oraz organizację konferencji i seminariów dotyczących tej tematyki.

Pin It on Pinterest

Share This