Pojawienie się Fundacji MY PACJENCI było swoistym ewenementem na „rynku” organizacji pacjenckich. Do tej pory dominował model organizacji czy stowarzyszeń, w którym łączyli siły pacjenci z określoną chorobą, by wspólnie toczyć walkę o jej lepsze leczenie. Fundacja MY PACJENCI od początku postawiła sobie za cel zmiany systemowe, które miały służyć wszystkim pacjentom, u podstaw legło założenie, że każdy człowiek jest pacjentem. Za naczelny cel swego działania Fundacja obrała systematyczne i ciągłe wpływanie na system ochrony zdrowia by uczynić go bardziej PACJENTOCENTRYCZNYM, czyli skupionym na pacjencie i uznającym go za podmiot. Ewa Borek, założycielka i pierwsza Prezes Fundacji popularyzowała podejście empowered patient, nadając mu polskie brzmienie – pacjentocentryzm.

Dialog, który nikogo nie wyklucza

Fundacja podejmowała liczne inicjatywy, mające na celu realizację powyższych celów. Flagowym projektem był Razem dla Zdrowia, realizowany we współpracy z izbami zawodów medycznych i który łączył w dialogu wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Jego efektem jest 11 raportów dotyczących poszczególnych elementów systemu ochrony zdrowia wraz z rekomendacjami zmian (https://mypacjenci.org/raporty-i-stanowiska/). Projekt miał na celu także zwiększenie partycypacji pacjentów, poprzez podnoszenie ich świadomości w zakresie przysługujących im praw, służą temu m.in. materiały opracowane w ramach projektu: poradnik „Konsultacja publiczne w ochronie zdrowia” oraz broszury: „Partycypacja” i „Dialog społeczny w ochronie zdrowia. Temu celowi poświęcone były także inne projekty Fundacji, takie jak:

  • Pacjenci decydują – teoretyczne i praktyczne warsztaty konsultacji publicznych, materiały edukacyjne
  • Praktyczny poradnik Pacjenta „Jak się poruszać w systemie ochrony zdrowia”

Fundacja MY Pacjenci od początku swego istnienia wspierała inne organizacje, rozwijając ich kompetencje i liderów. 

Zmiany, które udało się wprowadzić

Już kilka lat przed wprowadzeniem podatku cukrowego Fundacja MY Pacjenci rekomendowała go jako rozwiązanie systemowe. Również pomysł infolinii NFZ zgłoszony był przez Fundację. Na wdrożenie czeka jeszcze projekt porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i małych dzieci, który niestety nie doczekał się realizacji. Fundacja MY Pacjenci niezmiennie stoi na stanowisku, że wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych powinno się rozpocząć jak najwcześniej.

Stanowiska, opinie, aktywne uczestnictwo w tworzeniu pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia

Fundacja MY Pacjenci jest autorem wielu stanowisk i opinii, aktywnie uczestniczy w tworzonych ciałach/organach reprezentujących pacjentów. Od wielu lat blisko współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta, a niedawno Magdalena Kołodziej, aktualna Prezes, została wybrana wiceprzewodniczącą Rady Organizacji Pacjenckich przy Ministrze Zdrowia. Fundacja na bieżąco komentuje też w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych.

Profilaktyka, edukacja i e-zdrowie

Fundacja prowadzi wiele projektów o charakterze edukacyjnym, była bardzo aktywna w czasie pandemii, prowadząc reprezentatywne badania opinii, by badać dostępność usług medycznych dla pacjentów, jednocześnie apelując o to, by leczyli oni inne choroby niż covid 19. Jest zwolennikiem rozwiązań e-zdrowia, z jednym tylko założeniem, że zawsze muszą być one wdrażane w taki sposób, by nie wykluczać żadnej z grup pacjentów, czyli by była tez alternatywa dla pacjentów nie cyfrowych.  

Fundacja „od badań”

Fundacja MY PACJENCI jest liderem w regularnym prowadzeniu badań, realizuje badania:

  • ogólnopolskie, reprezentatywne,
  • wywiady pogłębione
  • badania internetowe i sondy

„W Fundacji dla wszystkich jest oczywiste, że tak, jak pacjentocentryzm jest naszym DNA, tak badania są podstawowym narzędziem. W czasie pandemii udało nam się zrealizować 4 duże, reprezentatywne badania, które dały mnóstwo cennych informacji dotyczących obrazu sytemu ochrony zdrowia w tym czasie, także wpływu pandemii na postawy i zachowania dotyczące zdrowia. Badania robiliśmy, robimy nadal i będziemy je robić, ponieważ jedynie w oparciu o odczucia Polaków i ich opinie jesteśmy w stanie rekomendować zmiany systemowe, które są kluczowe i niezbędne – podsumowuje Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji MY PACJENCI.  

Nagroda im. Ewy Borek

Z okazji 10-lecia swego istnienia podczas ubiegłotygodniowej konferencji Fundacja ogłosiła, że przyznawać będzie nagrodę Lider PACJENTOCENTRYZMU. Zwycięzców, na podstawie zgłoszeń oraz własnych obserwacji, wyłoni powołana Kapituła nagrody. Jej wręczenie zaplanowane jest na listopad 2022 roku. 

Pin It on Pinterest

Share This